Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Salgsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser

Ved enhver tvist mellom partene som utledes av denne kontrakt eller gjennomføringen av den, vedtas Randaberg forliksråd og/eller Stavanger tingrett som rett verneting.

 

1. Generelt

1.1 Enhver leveranse mellom kjøper og PS Selskapsutleie AS finner sted på nåværende grunnlag av alminnelige salgs og leveringsbestillinger.

1.2 Kjøper egne foretnings og innkjøpsbetingelser har kun virkning såfremt de skriftlig er anerkjent av selger.

1.3 Ved salg av produkter som ikke er lagervare, eller som skal fremskaffes spesielt er selgers forpliktet ovenfor kjøper begrenset til de rettigheter selger oppnår hos sin leverandør av det gjeldene produkt.

 

2. Tilbud

2.1 Skriftelige tilbud som ikke angir en særlig akseptsfrist bortfaller hvis ikke aksept er selger i hende innen 10 dager fra tilbudets dato.

2.2 Tilbudet skal aksepteres skriftlig av kjøper

2.3 Tilbud som er oversendt til kjøper må ikke forevises eller overlates til tredjemann

3. Priser

3.1 Alle priser er oppgitt i NOK og er eks mva

3.2 Alle varer ytelser som fraktsatser avregnes i NOK med forbehold om dokumenterte endringer i valutakurser, frakt, toll , skatter, avgifter og lignende som vedrører den avtalte leveranse.

3.3 Såfremt produktet er omfattet av selgers prisliste, skjer prisberegning på basis av den prisliste som er gjeldene på leveringsdagen.

3.4 Prisene er veiledende og det tas forbehold om trykkfeil og prisendring

 

4. Bestilling av varer

4.1 Bestilling av varer kan skje pr tlf eller via mail. Bemerk AT ALLE HENVENDELSER (Bestillinger) betraktes som henvendelser inntil ordren er bekreftet.

 

5. Kredittvurdering

5.1 Som ny kunde hos PS Selskapsutleie AS innhentes kredittopplysninger om kjøper hos Experian AS.

 

6. Levering av vareprøver

6.1 Ved levering av vareprøver blir kjøper fakturert for full pris samt frakt. Velger kjøper og beholde varen og bestille ytterligere av samme vare, krediteres kjøper 50% av vareprøvens pris dog betaler kjøper for frakt.

6.2 Hvis kjøper velger og tilbakelevere varen krediteres kjøper med fult beløp såfremt varen ved tilbakelevering ikke er skadet.

 

7. Levering forsinkelser

7.1 Levering skjer AB lager med mindre annet er tidelig avtalt. Levering skjer på den avtalte adresse og PS Selskapsutleie AS velger transportmiddel og transportvei.

7.2 Kjøper har også mulighet til å hente varene på vårt lager til avtalt tid

7.3 Levering til kjøper skjer på kjøpers regning

7.4 En overskridelse av leveringstiden på 1 uke på grunn av uforutsette hendelser betraktes som riktig levering hvor kjøper ikke kan belaste selger for disse forsinkelser.

7.5 Partene kan avtale at levering skal skje på bestemt dato eller en bestemt tid etter at ordren er bekreftet. Det forutsettes at samtlige opplysninger som er nødvendige for ordrens utførelse på avtaletidspunktet er kommet selger til kjennskap.

7.6 Såfremt forsinkelsen ved levering skyldes at selger er forhindret i å levere på grunn av arbeidskonflikt, brann krig varemangel eller lignende tilfeller av force majure utsettes leveringen med den tid som hindringen varer. Dette gjør seg gjeldene, uansett om årsaken til forsinkelsen inntreffer før eller etter den avtalte leveringstid.

7.7 Vedrørende ordren produkter som på ordredatoen ikke er på selgers lager har selger plikt til å undrerette kjøper om når forventet levering kan skje.

7.8 Hvis selger ikke leverer innenfor leveringsfristen, er kjøper berettiget til ved skriftlig meddelelse til selger kreve levering og fastsette en endelig frist for levering kjøper kan således kreve ordren annullert såfremt levering ikke skjer inne den frist. Såfremt levering ikke skjer innefor den fastsatte frist er kjøper berettiget til ved henvendelse til selger og annullere ordren.

7.9 Selger påtar seg ikke noe ansvar eller noen erstatningsplikt i forbindelse med følgevirkninger på grunn av forsinket levering.

7.10 Varene leveres i håndterbare forsendelser til og med 20 kg ved mottagers dør. Øvrige forsendelser leveres så nær mottagers dør som praktisk mulig, på rampe eller plass hvor lastebil uhindret kan kjøre. Kjøper skal gi skriftlig beskjed til selger hvis de ønsker varene levert inne i lokaler slik at dette kan påføres fraktbrev og belastes kjøper.

7.11 Såfremt forsendelsen uansett årsak ikke kan avleveres tas godset med i retur til Terminal. Eventuelt ny levering videreforsendelse debiteres kjøper. Kan ikke levering umiddelbart finne sted vil ventetid utover 5 minuttet bli fakturert i henhold til speditørs, gjeldene, timesatser.

 

8. Emballasje

8.1 Selger leverer varen i sådan emballasje, som under til transporten til leveringsstedet, forhindrer beskadigelse eller forringelse av varen.

 

9. Betaling Eiendomsforhold

9.1 Det fakturerte beløp skal betales netto kontant av kjøper. Innbetalingen skal være selger i hende innen varene sendes eller bekreftet via bank, med mindre det er skriftlig avtalt kreditt.

9.2 Betaler ikke kjøper i rett tid er selger berettiget til å kreve morarenter av det skyldige beløp etter gjeldene Norske lover. Kun skriftlige avtaler mellom partene er gyldige. Dersom ikke annet er avtalt gjelder selgers sine alminnelige salgsbetingelser. Selger beholder eiendomsretten på varen til hele kjøpesummen er betalt i h.h.t. lov om salgspant. Ovenstående regnes som akseptert hvis ikke skriftlig protest foreligger innen 8 dager. 9.3 Kjøper kan ikke foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle krav kjøper har mot selger for andre forhold, kjøper kan ikke tilbakeholde betaling på grunn av reklamasjon eller motkrav vedrørende de leverte varer

9.4 Forsinkelsesrenter forfaller til betaling omgående forut for annen gjeld ved løpende betaling.

9.5 Manglende overholdelse av betalingsvilkår anses som vesentlig misslighold og berettiger selger til å stanse ytterligere leveranser samt å kreve ethvert tilgodehavende hos kjøper innetalt straks.

9.6 Manglende betaling vil etter forfall kunne medføre oversendelse av kravet til inkasso uten ytterligere varsel med tilegg av omkostninger.

 

10. Misslighold

10.1 Ved kjøpers misligholdelse er selger berettiget til å stanse ytterligere levering og kreve erstatning etter de alminnelige kontraktsregler.

 

11. Mangler

11.1 Kjøper skal straks ved mottak av varene på leveringsadresse undersøke denne

11.2 Hvis kjøper vil påberope seg mangler skal kjøper, straks senest etter 8 dager etter at mangelen burde vært oppdaget skriftlig meddele selger om hva mangelen består av. Såfremt kjøper har oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget mangelen og det ikke sender en reklamasjon kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende.

11.3 Med mindre annet er avtalt er det en betingelse for kreditering at de returnerte varer er uskadet.

11.4 I de tilfeller hvor kjøper har inngått avtale om at varen kan returneres krediteres kjøper i henhold til de på returtidspunktet gjeldende betingelser for selger på returvarer

11.5 Såfremt kjøper ikke skriftelig har underrettet selger om mangel innenfor de frister som er angitt i dette avsnitt mister kjøper sin rett til å fremsette krav vedrørende mangelen.

11.6 Kjøper skal gi skriftlig beskjed om en mangel til selger etter at mangelen har vist seg beskjeden skal inneholde en beskrivelse av hvorledes mangelen er.

11.7 Såfremt det er grunn til å tro at mangelen kan medføre risiko for skade skal sådan melding straks sendes.

 

12. Returvarer

12.1 Vare motas kun i retur etter nærmere avtale.

12.2 Med mindre annet er avtalt er det en betingelse at for kreditering at den returnerte vare, er uskadet og pakket i fabrikkemballasje.

12.3 Lagerførte varer som det er skriftlig avtalt retur krediteres med fradrag på minimum 10%

12.4 Varer som er spesielt produsert og / eller sendt til kjøper motsaes ikke i retur.

 

12.5 14 dagers returrett for privatkunder 

13. undersøkelsesplikt og reklamasjon

13.1 Det kjøpers plikt å undersøke varen straks etter mottagelse.

13.2 Såfremt kjøper, etter undersøkelse i henhold til nærvarende punkt vil påberope seg at leveransen er utilstrekkelig eller at det er feil ved leveransen skal han senest innen 8 dager etter levering orientere selger.

13.3 Reklamasjon ovenfor fabrikasjonsfeil som tross alt under omhyggelig undersøkelse ikke kunne konstateres inne den angitte frist skal straks etter oppdagelse dog senest 12 måneder etter varens levering skriftlig meddeles selger.

13.4 Speditørens ansvar begynner når forsendelse avhentes på lager eller ved fraktterminal. Ansvaret opphører når varen er levert. Mottagerens kvittering på fraktbrevet ansees i denne sammenheng som aksept på at godset er mottatt uten reklamasjon. Innsigelser skal straks gjøres til speditør / transportør ved levering når det gjelder manko eller skader som er synlige, og ellers innen 7 dager etter levering, søn - og helligdager ikke medberegnet. Reklamasjonen skal være skriftlig.

13.5 Selger anbefaler at mottager alltid mottar varene med forbehold for trykkmerker og huller i emballasjen. Husk å angi hva forbeholdet omhandler.

 

14. Ansvarsbegrensning

14.1 Et erstatningskrav ovenfor selger kan ikke overstige fakturabeløpet for det solgte.

14.2 Selger hefter ikke for drifts og avansetap som følge av forsinkelse eller mangler ved det solgte.

14.3 Selger skal uten ugrunnet skriftlig underrette kjøper såfremt det inntreffer force majure og andre forhold som selger ikke har kontroll over.

 

15. Rettverneting

15.1 Ved enhver tvist mellom partene som utledes av denne kontrakt eller gjennomføringen av den, vedtas Randaberg forliksråd og/eller Stavanger tingrett som rett verneting.

  • Vis priser inkl eller eks mva

    Ink.mvaeks.mva
  • X